Inschrijven

1.  Met het inschrijven op wedstrijdmanager.nl om deel te nemen aan een spel aanvaard u de spelregels en voorwaarden.
2.  Voor inschrijving op wedstrijdmanager.nl geldt een minimale leeftijd van 18 jaar.
3.  Wedstrijdmanager.nl heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te verzoeken om een kopie van een geldig identiteitsbewijs te verstrekken teneinde de leeftijd van de betreffende deelnemer te controleren.
4.  Er is maar één inschrijving per e-mailadres mogelijk.
5.  Iemand die zich heeft ingeschreven op wedstrijdmanager.nl wordt een deelnemer genoemd.

Spelregels en deelname

6.  De spelregels kunnen bekeken worden op de website.
7.  Deelname is alleen geldig bij volledige en correcte opgave van alle gegevens volgens de door wedstrijdmanager.nl bepaalde wijze.
8.  Wedstrijdmanager.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen deelnemers op enig moment te diskwalificeren of personen van deelname te weigeren. Wedstrijdmanager.nl is in ieder geval gerechtigd tot weigering of diskwalificatie wanneer een deelnemer één van de voorwaarden heeft overtreden, onvolledige of onjuiste informatie heeft opgegeven of op enige wijze toepasselijke wet- en regelgeving heeft overtreden.
9.  Over het spel, de uitslag en toewijzing van prijzen kan niet gecorrespondeerd worden.
10.  Bij geschillen op wedstrijdmanager.nl neemt wedstrijdmanager.nl in alle redelijkheid een beslissing met in achtneming van de belangen van de desbetreffende deelnemer. De deelnemer erkent dat hij aan deze beslissing geen rechten kan ontlenen noch dat hij hiertegen een bezwaar-, beroep- of klachtenprocedure kan starten.
11.  De deelnemer ontvangt na inschrijving een periodieke nieuwsbrief van wedstrijdmanager.nl, deze wordt na elke speelronde verzonden. Per ontvangen nieuwsbrief heeft de deelnemer de mogelijkheid om zich hiervoor af te melden.
12.  Op spellen van wedstrijdmanager.nl is het Nederlands recht van toepassing.
13.  Wedstrijdmanager.nl behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden of spelregels te allen tijde op enige wijze te wijzigen of aan te vullen. Dergelijke wijzigingen worden per e-mail, op de website en/of hier gecommuniceerd.
14.  Indien omstandigheden daartoe aanleiding geven is wedstrijdmanager.nl gerechtigd een spel geheel of gedeeltelijk af te gelasten.

Privacy Policy

15.  Bij deelname op wedstrijdmanager.nl worden door wedstrijdmanager.nl de persoonsgegevens verwerkt zoals gebruikersnaam, wachtwoord en emailadres. Deze persoonsgegevens worden door wedstrijdmanager.nl gebruikt voor een optimale uitvoering van deelname waaronder het onderhouden van contacten met de deelnemer. De persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder voorafgaande toestemming aan derden ter beschikking gesteld, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting. Meer informatie over het beleid omtrent privacy is te lezen in het privacy statement.

Prijzen

16.  Op wedstrijdmanager.nl wordt er gespeeld voor de sportieve eer, wedstrijdmanager.nl biedt op geen enkele wijze geldprijzen, fysieke prijzen of andere prijzen van waarde aan.
17.  Het is niet toegestaan om op wedstrijdmanager.nl te spelen om prijzen. Zou een organisator van een subleague wel prijzen in het vooruitzicht stellen, dan valt dit nadrukkelijk buiten de verantwoordelijkheid van wedstrijdmanager.nl en behoudt wedstrijdmanager.nl zich het recht voor om de subleague te verwijderen en de organisator uit te sluiten.

Rechten en aansprakelijkheid

18.  Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooi- en andere rechten, met betrekking tot de inhoud en het ontwerp van wedstrijdmanager.nl (waaronder foto's, afbeeldingen, tekst, lay-out, geluid en ander materiaal of afbeeldingen, berichten van sponsors, advertenties en boodschappen, van het spel, sponsors of adverteerders), alsmede met betrekking tot daarbij gebruikte software berusten bij wedstrijdmanager.nl, de betrokken sponsors en/of adverteerders.
19.  Wedstrijdmanager.nl, de betrokken sponsors en/of adverteerders zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook, ontstaan of voortvloeiende uit de spellen op wedstrijdmanager.nl.
20.  Als een bepaling van deze voorwaarden in strijd is met toepasselijk wet- of regelgeving of als een bevoegde rechter oordeelt dat een bepaling ongeldig, nietig of anderszins niet rechtsgeldig is, dan zal een dergelijke bepaling worden geacht te worden geherformuleerd zodat deze zoveel mogelijk de in de oorspronkelijke bepaling vervatte bedoeling van wedstrijdmanager.nl weergeeft in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, en zullen de overige voorwaarden, bepalingen, bedingen en beperkingen onverminderd van kracht blijven.

Vragen of klachten

21.  Voor vragen of klachten kan contact worden opgenomen met de helpdesk.